Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Aktywny Samorząd 2013

27 lutego 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż w 2013 roku Powiat Zambrowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym oraz  w dostępie do edukacji.

Moduły, obszary i zadania programu które będą realizowane w 2013 roku.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W PROGRAMIE W MODULE  I

Obszar A:

Zadanie 1:

   1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
    lub orzeczenie
    o niepełnosprawności,
   2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej
    lub zatrudnienie,
   3. dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

   1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   2. wiek aktywności zawodowej,
   3. dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B:

   1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
    o niepełnosprawności,
   2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C:

Zadanie 1:

   1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
    o niepełnosprawności,
   2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   3. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
    za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2:

   1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

   1. stopień niepełnosprawności,
   2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego
    w programie,

Obszar D:

   1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   2. aktywność zawodowa,
   3. pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy po wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3 p. 133, 135

Termin składania wniosków upływa 30 września 2013r.

Więcej informacji na stronie  www.pfron.org.pl / aktywy samorząd