Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96
tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

>pcpr@powiatzambrowski.com

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

2 grudnia 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Program jest skierowany do niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, którzy opuścili ten kraj w związku z prowadzonymi na jego terenie działaniami wojennymi.

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

  • opuściły Ukrainę po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na jej terenie;
  • mają nadany numeru PESEL (tj. zalegalizowany pobyt na terytorium Polski);
  • legitymują się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność wydanym przez organy ukraińskie;
  • posiadają zlecenie lekarskie z potwierdzeniem uprawnienia do refundacji zakupu wyrobu medycznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

NA JAKĄ WYSOKOŚĆ WSPARCIA MOŻESZ LICZYĆ?

Wsparcie w ramach programu ograniczone jest do wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych wskazanego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 ze zm.). Rozporządzenie wraz z załącznikiem dostępne jest pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000926

JAK SZYBKO I W JAKI SPOSÓB PRZEKAŻEMY WSPARCIE?

Zgodnie z zasadami określonymi przez PFRON, wnioski będziemy rozpatrywali na bieżąco – w ramach faktycznie posiadanych środków finansowych na realizację programu. Decyzję w sprawie Twojego wniosku przekażemy niezwłocznie po jej podjęciu. Środki finansowe przekażemy przelewem na rachunek bankowy, w uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy formę przekazu pocztowego. Jeśli już rozliczyłeś koszt zakupu przedmiotu lub jego naprawy ze sprzedawcą – wskaż we wniosku swój rachunek osobisty lub rachunek osoby do której masz zaufanie. Jeśli jeszcze nie zapłaciłeś całej kwoty za zakup przedmiotu lub usługi (naprawy), środki przekażemy na rachunek bankowy sprzedawcy, wskazany na fakturze VAT lub rachunku potwierdzającym dokonanie zakupu. Wypłaty środków dokonamy w ciągu dziesięciu dni od podjęcia decyzji o ich przyznaniu. Nie mamy możliwości wypłaty środków finansowych w formie gotówkowej w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku

22 listopada 2022

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.”.

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 marca 2023 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Przypominamy, że:

  1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
  2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
  3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
  4. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
  5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.

1.        Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

1)        obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)         obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)         obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)         obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)         obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)         obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)         obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2.          Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

1)        obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2)        obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)        obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4)        obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)             135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)             110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,

c)             330.000,00 zł dla autobusów;

5)    obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6)        obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7)        w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

26 października 2022

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?
Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz  85 7338711

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona:
rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 Materiał prasowy: PFRON

PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

19 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

Materiał prasowy AS, CIDON, Powrót do zdrowia….

Ulotka w języku ukraińskim do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

7 czerwca 2022

Przypominamy, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa.

Ulotka w języku ukraińskim

Newer Posts »