Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96
tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Program S-A-M

23 stycznia 2023

W roku 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie realizuje program S-A-M.

S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta
POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:
• posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;
• posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
• złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
• złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r.
JAK UZYSKAĆ POMOC?
Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/.S-A-M! Dostępne mieszkanie
POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
• złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
• przedłożą dokumenty o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
• w momencie składanie wniosku nie ukończyły 65 roku życia.
DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Wnioski w programie „Dostępne mieszkanie” składać można w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r.
JAK UZYSKAĆ POMOC?
Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/.

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

7 lipca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny we wrześniu 2022 r. zamierza przeprowadzić szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej dla potrzebujących dzieci do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 140 lub kontakt telefoniczny: 86 271 06 69.

Jadwiga Krajewska

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

14 czerwca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno –  edukacyjnego w 2022 r.  do dnia 10 czerwca 2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.   

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

Życzenia

30 maja 2022

  Drodzy Rodzice Zastępczy 

      W dniu Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzicom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy podziw dla Państwa ofiarności i troski, by zapewnić podopiecznym szczęśliwe dzieciństwo, jak najlepszy rozwój, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a przede wszystkim za miłość, która jest najpiękniejszym darem dla drugiego człowieka.       Życzymy Wam dużo siły, wiary i nadziei w przezwyciężaniu trudności, ale także satysfakcji i radości w codziennej opiece nad dziećmi.                                                                                                                                                 Jednocześnie w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka życzymy Waszym podopiecznym samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa. 

 Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie   

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć ze sprawcami przemocy w 2022 r.

16 maja 2022

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej (umowa zlecenie – najlepiej 2 osoby).

Nazwa i adres jednostki zamawiającej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,

tel. 86 271 06 69, fax. 86  271 06 69

e-mail: pcpr@powiatzambrowski.com

Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowany w 2022 r. w oparciu o:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), zwana dalej „ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), zwane dalej „rozporządzeniem”,
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 183 z dnia 21 grudnia 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 1204), zwany dalej „KPPPwR”,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305), zwana dalej „ustawą o finansach publicznych”,
 • aktualnie obowiązujący Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2025 w powiecie zambrowskim oraz Program oddziaływań krekcyjno– edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025
 • niniejsze Zasady.

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. ma udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. posiada  długoletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy domowej oraz pomoże
  w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego z terenu powiatu zambrowskiego.

Oferta powinna zawierać :

 1. podanie;
 2. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń – potwierdzone za zgodność z oryginałem; może być potwierdzone przez PCPR w Zambrowie) oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. projekt programu korekcyjno – edukacyjnego zawierający zakres tematyczny programu, formy i metody pracy, łączny czas trwania programu, częstotliwość spotkań, harmonogram zajęć, sposób i częstotliwość ewaluacji programu oraz monitorowania zachowań uczestników, a także inne niezbędne założenia w oparciu o Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2025
 4. należy określić model, na którym oparty będzie projekt programu (np. The Duluth Model, TZA) oraz wskazać w jakim zakresie (pełny, elementarny, modyfikacja). W programach autorskich należy wskazać podstawy teoretyczne.
 5. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;
 7. ofertę cenową zawierającą koszt za 1 godzinę prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji. Wskazanie czy są to godziny dydaktyczne czy zegarowe.

W ramach realizacji Programu należy:

 1. W ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego należy:
 2. opracować szczegółowe zasady naboru uczestników, określić adresatów oddziaływań, wskazać osoby, które nie mogą wziąć udziału w programie,
 3. reguły uczestnictwa w programie w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników, tzw. kontraktu, uwzględniające w szczególności:
 4. wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie,
 5. formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności na zajęciach,
 6. obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania
  w trakcie uczestnictwa w zajęciach,
 7. zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych  zachowań i postaw
  w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi,
 8. zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

W odniesieniu do osób, których uczestnictwo związane jest z decyzjami sądu, ww. reguły powinny przewidywać sankcje za uchylanie się od udziału w programie (np. powiadomienie kuratora, sądu o uchylaniu się uczestnika od uczestnictwa w programie).

 • Działania diagnostyczne:
 • Wobec każdego uczestnika programu należy przeprowadzić rozpoznanie diagnostyczne, zawierające m.in.:
 • uzasadnienie skierowania do programu (np. niedopuszczalne jest objęcie oddziaływaniami osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, które nie zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie),
 • określenie, wobec kogo z rodziny uczestnik stosował przemoc,
 • określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc i wobec kogo,
 • najgroźniejsze oraz typowe formy i okoliczności zachowań przemocowych,
 • aktualną sytuację rodzinną i zawodową,
 • cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej.
 • Wszystkie działania diagnostyczne muszą być udokumentowane; dokumenty należy opatrzyć datami i podpisami osób je sporządzających.
 • Liczba godzin programu musi wynikać z konkretnej metody, którą wybrano do przeprowadzenia oddziaływań, z dotychczasowych doświadczeń osób prowadzących, gwarantując właściwą realizację założeń programu. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych (w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż 2 tygodnie (dopuszcza się wyjątek od tej zasady w sytuacji wystąpienia dni świątecznych/ wolnych od pracy).
 • Zaleca się, aby oddziaływania korekcyjno-edukacyjne rozpoczynane były z grupą liczącą minimum 5 osób, maksimum 15 osób (przy zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych umożliwiających zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami).
 • prowadzenie w/w programu we wskazanym terminie mieszczącym się w  okresie od lipca do listopada 2022 roku.
 • opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu w terminie 14 dni od ukończenia oddziaływań.
 • ewaluacja zgodna wytycznymi do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój 140, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

Miejsce realizacji oddziaływań będzie ustalone z wykonawcą.

Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie (https://pcpr.powiatzambrowski.com.)  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w ciągu siedmiu dni od rozpatrzenia odpowiedniej kandydatury.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Zambrów, dnia  16.05.2022 r.

Jadwiga Krajewska

Kierownik PCPR w Zambrowie

Newer Posts »