Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Dobry start

8 sierpnia 2018

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

W związku z powyższym zapraszamy rodziny zastępcze oraz opiekunów dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego do składania wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” w PCPR w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 140.