Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

11 października 2016

Załącznik Nr 9

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

Specjalista pracy z rodziną/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

( nazwa  stanowiska  pracy )

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został ( a ) wybrany( a )

Pan (i )   Marta Grabowska

( nazwisko i imię )

zamieszkały ( a )   w     Przeździecko Mroczki

( miejsce zamieszkania )

 

UZASADNIENIE  DOKONANEGO   WYBORU:

    

Pani Marta Grabowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowiska. Posiada wymagane wykształcenie oraz staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalisty pracy z rodziną/ koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

10.10.2016 r. Jadwiga Krajewska

( data i podpis Kierownika)