Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Ogłoszenie

1 kwietnia 2015

Zambrów, 01.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zambrowskiego, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
• mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
• wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
• nie cierpią na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
• uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Osoby spełniające te wymagania, zapraszamy na rozmowę
do PCPR w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro p. 133,135,136 celem udzielenia dalszych informacji, sprecyzowania wymagań i procedur szkoleniowo – kwalifikacyjnych.

Dorota Śleszyńska –
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej p.133
Tel. 86 271 06 96