Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

POSZUKIWANIE KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAMBROWIE

2 maja 2016

OGŁOSZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie

 

             Na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Starosta Powiatu Zambrowskiego w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą składać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Zambrowskiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Powiatu Zambrowskiego powoła jednego członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która będzie organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja nowo powołanego członka trwa do 30 czerwca 2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwę i adres zgłaszającego,
  2. imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,
  3. pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego kandydata.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31.05.2016 r.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów