Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Upływa termin składania wniosków w programie „Aktywny samorząd” Moduł I

30 sierpnia 2015

Upływa termin przyjmowania w 2015 roku wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa w dniu 31 sierpnia 2015 r.
Ww. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON mogą dotyczyć:
• kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
• szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym (Obszar C2),
• protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
• utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.