Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w 2015 r.

25 maja 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza do składania oferty na przeprowadzanie zajęć ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło – 2 osoby).

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,
tel. 86 271 06 69, fax. 86 271 06 69
e-mail: pcprzambrow@wp.pl

Do naboru może przystąpić osoba, która:

a/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b/ nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,

c/ ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

d/ posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

e/ mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferta powinna zawierać:

a/ uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń – potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Zambrowie lub u notariusza,

b/ kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem j.w.

c/ oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1182 j.t. ze zm.)”.

d/ potwierdzone  j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

e/ proponowaną stawkę za godzinę zegarową prowadzenia zajęć.

f/ projekt programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zawierający:

– łączny czas trwania programu, ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje grupowe i indywidualne,

– harmonogram zajęć,

– częstotliwość spotkań,

– bloki tematyczne ze wskazaniem liczby godzin,

– liczbę uczestników,

– formy i metody pracy,

– rodzaj prowadzonej dokumentacji,

– sposób monitorowania,

– sposób ewaluacji.

Zakres zadań do realizacji:

Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia  należeć będzie:

1/ przeprowadzenie co najmniej 60 godzin pracy grupowej i minimum 1 godziny
zegarowej spotkania indywidualnego z każdym uczestnikiem programu w terminie od  sierpnia 2015 r. do grudnia 2015 r.;

2/ spotkania grupowe odbywające się 1 raz w tygodniu;

3/ wobec każdego uczestnika programu musi zostać sporządzone wstępne rozpoznanie diagnostyczne, zawierające informacje istotne dla pracy korekcyjno – edukacyjnej.

– w trakcie realizacji programu sporządzenie kontraktu, zasad usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności, karty uczestnika, dokumentacji z ćwiczeń, listy obecności,

– po zrealizowaniu oddziaływań sporządzenie zaświadczenia o ukończeniu programu
lub o udziale w oddziaływaniach, z wyraźnym wskazaniem liczby godzin, w których osoba stosująca przemoc w rodzinie wzięła udział; sprawozdania z prowadzonych oddziaływań, uwzględniające dokładne informacje dotyczące liczby osób przystępujących, które ukończyły pełen cykl zajęć, przyczyn przerwania udziału w zajęciach, zrealizowanych bądź nie założeń, liczby godzin przypadających na danego uczestnika, inne podsumowania,

– na etapie ewaluacji – ankiety, opinie,

– z działań monitorujących – dokumenty potwierdzające monitorowanie sytuacji w rodzinie, kontakt z instytucjami,

– inne dokumenty potwierdzające realizacje poszczególnych działań.

5/ dokumentacja winna obejmować w szczególności:

– na etapie rekrutacji – orzeczenie sądu, informację z Policji, zespołu interdyscyplinarnego,
od kuratora, prośbę o przyjęcie, itp.,

– na etapie przeprowadzenia diagnozy – dokumenty istotne z punktu widzenia zakwalifikowania danej osoby do programu, informacje dotyczące sytuacji życiowej
i funkcjonowania uczestników, w tym: okoliczności przystąpienia do programu, form stosowanej przemocy itp.; potwierdzenie zakwalifikowania do programu, bądź odmowa udziału z podaniem przyczyn,

6/ przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej do 3 lat po ukończeniu programu korekcyjno – edukacyjnego,

7/ analizę ankiety ewaluacyjnej,

8/ opracowanie materiałów w zakresie statystyki – sprawozdawczości,

9/ sprawozdanie z wykonanych zajęć.

Kryterium wyboru oferty:

cena (brutto) – 40 pkt.

– kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

* rok do 5 lat pracy w zawodzie – 10 pkt.

* od 6 do 15 lat pracy w zawodzie – 20 pkt.

* od 16 lat i więcej lat pracy w zawodzie – 40 pkt.

– uprawnienia pedagogiczne – 10 pkt.

– projekt programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zgodny z podanymi wytycznymi oraz załącznikiem do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 – 10 pkt.

 Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

  Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  PCPR  w  Zambrowie  30  czerwca  2015 r. Z wybranymi 2 osobami zostaną zawarte umowy o dzieło.

 

Zambrów, 25.05.2015 r.

 

Kierownik  PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska