Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Zaproszenie do złożenia oferty

24 stycznia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie (PCPR)  zaprasza psychologów/pedagogów do złożenia oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we wskazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego .

Termin realizacji zadania:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Oferta powinna zawierać:

·         Całkowity koszt brutto usługi – stawka za jedną godzinę zegarową ,

·         CV z opisem doświadczenia w danej dziedzinie,

·         Posiadane kwalifikacje.

Kryterium wyboru oferty:

·         Koszt

·         Kwalifikacje, umiejętności

·         Wykształcenie

·         Doświadczenie w danej dziedzinie

Termin złożenia oferty do dnia 28.02.2022 r. do godz.12.00.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

PCPR w ciągu 7 dni, zweryfikuje przedłożone oferty i dokona wyboru oferty i poinformuje o wyborze Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

PCPR informuje, że złożenie oferty nie nakłada obowiązku zawarcia umowy z  wybranym oferentem.

Kierownik

Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie   

Jadwiga Krajewska