Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

8 czerwca 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie (PCPR)  zaprasza psychologów
do złożenia oferty cenowej na usługi współpracy z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych we wskazanych  środowiskach na  terenie powiatu zambrowskiego.

Termin realizacji zadania:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

Oferta powinna zawierać:

  • Całkowity koszt brutto usługi – stawka za jedną godzinę zegarową ,
  • CV z opisem doświadczenia w danej dziedzinie,
  • Posiadane kwalifikacje.

Kryterium wyboru oferty:

  • Cena
  • Kwalifikacje, umiejętności
  • Wykształcenie
  • Doświadczenie w danej dziedzinie

Termin złożenia oferty do dnia 17 czerwca 2015 r. do godz.12.00.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

PCPR zweryfikuje przedłożone oferty i dokona wyboru oferty i poinformuje o wyborze Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wskazanym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

Umowa zostanie zawarta po uzyskaniu zgody Starosty na zawarcie przedmiotowej umowy.

PCPR zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn .

 

Kierownik

  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Jadwiga Krajewska