Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

13 listopada 2020

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu (samorządów powiatowych) do dnia 16 listopada 2020 r. Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

WNIOSEK AS MODUŁ III

Informacja o projekcie

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 120/20 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wskazania realizatora Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COYID-19” oraz upoważnienia do jego realizacji realizuje projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Odbiorcami wsparcia w ramach projektu są dzieci umieszczone w  rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo–wychowawczych a także ich opiekunowie  i pracownicy tych instytucji.

W ramach projektu dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  w Zambrowie przekazano meble (4 komody, 4 wersalki i 8 foteli typu puf) 4 telewizory, ekran projekcyjny oraz 20 zestawów sprzętu komputerowego. W skład zestawu wchodzą: laptop  z oprogramowaniem, myszka bezprzewodowa, słuchawki z mikrofonem okalające ucho, wyciszające dźwięki z otoczenia i czarna torba wymiarami pasująca do laptopa, dwukomorowa, usztywniana. Takie same zestawy sprzętu komputerowego zostały przekazane trzem rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu Zambrowskiego, które taką potrzebę. Wszystkie dzieci z rodzin zastępczych, ich opiekunowie oraz dzieci przebywające  w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i pracownicy Centrum w ramach projektu zostali wyposażeni w maseczki i rękawice ochronne oraz płyn dezynfekcyjny do rąk.

Informacja o wyborze oferty

21 sierpnia 2020

Zambrów, 21.08.2020 r.

PCPR.071.74.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, że na ogłoszone  w dniu 13.08.2020 r. zapytania ofertowe na zakup środków ochronnych, mebli i komputerów w ramach Projektu: ”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, do dnia 20.08.2020 r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty spełniające podane kryteria.

Na zapytanie ofertowe na zakup środków ochronnych wpłynęła jedna oferta : Centrum Handlowo-Usługowe „Gregorek” Leszek Gregorek, ul. rtm. W. Pileckiego 18, 18-300 Zambrów.

Na zapytanie ofertowe na zakup mebli wpłynęła jedna oferta: Salon Meblowy PIEER, ul. Kolejowa17, 18-300 Zambrów.

Na zapytanie ofertowe na zakup laptopów wpłynęła jedna oferta: D@RKOMP Dariusz Atkielski ul. Kolejowa1A, 18-500 Kolno.

Na zapytanie ofertowe na zakup telewizorów i ekranu projekcyjnego wpłynęła jedna oferta: HARRY AND SON, Henryk Radzikowski, Aleja Wojska Polskiego 11, 18-300 Zambrów.

Z w/w wykonawcami w dniu 21.08.2020 r. podpisano umowy.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

13 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż na ogłoszone w dniu 24 czerwca 2020 r. zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno –  edukacyjnego w 2020 r. 
do dnia 10 lipca 2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.   

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

Newer Posts »