Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Koordynator domowej pieczy zastępczej.

4 lipca 2023

Rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu zambrowskiego  objęte zostały opieką koordynatora domowej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora domowej pieczy zastępczej.
Na terenie powiatu organizatorem domowej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
Do zadań koordynatora domowej pieczy zastępczej należy w szczególności:
• udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
• przygotowanie, we współpracy rodziną zastępczą lub prowadzącym   rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
• pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
• zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
• organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności
z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
• udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
• przedstawianie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
Koordynator domowej pieczy zastępczej  –  Marta Grabowska