Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Statut PCPR

8 października 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/12
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, zwane dalej „Centrum”
jest jednostką organizacyjną Powiatu Zambrowskiego i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.);
6) uchwały Nr IV/10/99 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 08 lutego 1999 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie;
7) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3.
2. Centrum obejmuje swoim działaniem obszar Powiatu Zambrowskiego.
3. Centrum używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach
oraz korespondencji nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.”
§ 3. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Zambrowskiego w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Zambrowski.
§ 5. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań powiatu w zakresie:
1) pomocy społecznej;
2) wspierania rodziny;
3) systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej
oraz innych zadań określonych w ustawach, w tym zadań należących do zakresu działań powiatu z zakresu administracji rządowej i przypisanych do realizacji Centrum.
§ 6. W celu realizacji zadań Centrum współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 7. 1. Centrum kieruje Kierownik.
2. Kierownik reprezentuje Centrum na zewnątrz, a ponadto:
1) organizuje pracę Centrum i sprawuje nadzór nad jego mieniem oraz nad realizacją zadań przez pracowników;
2) odpowiada za realizację budżetu Centrum;
3) kieruje bieżącymi sprawami Centrum;
4) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
§ 8. 1. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Powiatu Zambrowskiego,
na zasadach określonych dla jedniostek budżetowych.
2. Centrum prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9. Organizację, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Centrum określa regulamin organizacyjny Centrum, uchwalony przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego.
§ 10. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.