Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Osoby niesłyszące

9 października 2014

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) – klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w celu załatwienia sprawy w PCPR mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, kontaktując się z pracownikiem PCPR za pomocą:
e-mail: pcprzambrow@wp.pl
faks: 86 271 15 09
podając datę oraz godzinę wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.
Po otrzymaniu zgłoszenia PCPR zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.).
Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Osoby  głuchonieme mogą pobrać wnioski na poszczególne zadania realizowane przez PCPR w Zambrowie ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w zakładce wnioski do pobrania