Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Klauzula Informacyjna

2 maja 2023

Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje, że na inspektora ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie został wyznaczony Pan Grzegorz Szajerka.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
nr telefonu: 600 960 587
e-mail: iodo@powiatzambrowski.com
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowany przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie – Pana Karola Kossakowskiego, z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Szajerka , z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@powiatzambrowski.com lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
Fabryczna 3
18-300 Zambrów
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Kierownika określonych przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie- Kierownikowi PCPR Panu Karolowi Kossakowskiemu.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowany przez Kierownika PCPR) narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
• warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie i wynika z przepisów prawa;
• dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
10. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.