Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

bazy teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarzadowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

3 sierpnia 2021

Białystok, 29 lipca 2021 r.
1
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
PS-I.9453.8.2021.MM
Panie/ Panowie
wg. rozdzielnika
Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na rok 2021 (M.P. z 2021 r., poz. 235), wojewoda ewidencjonuje istniejącą
infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji
pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych, realizując działanie 2.1.4.
Krajowego Programu, przekazuję zaktualizowane bazy danych:
1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim
(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 28.06.2021
r., poz. 2570) – stan na dzień 30.04.2021 r.,
2. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie
podlaskim – stan na 29 czerwca 2021 r.,
3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego –
stan na dzień 28.05.2021 r.,
4. Interwencja kryzysowa – woj. podlaskie 2021 r. – stan na 07 czerwca 2021 r.,
5. Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2021 – stan na 28 czerwca 2021 r.,
6. Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w województwie podlaskim w 2021 r.,
7. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
8. Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021,
9. Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARSCoV-
2 – aktualizacja luty/ marzec 2021 r.,
10. Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 – aktualizacja luty/ marzec 2021 r.,
celem upowszechnienia, zgodnie z zapisem działania 2.1.5. Krajowego Programu.
Ponadto przekazuję, do wiadomości i ewentualnego wykorzystania, aktualną bazę
teleadresową:
11. Podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
przemocy w rodzinie w 2021 r.,
12. Podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców
przemocy w rodzinie w 2021 r. w woj. podlaskim.
Jednocześnie informuję, że przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie
internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.
Zał. 12 szt.
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Małgorzata Czyżewska-Worobiej
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej