Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Program S-A-M

23 stycznia 2023

W roku 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie realizuje program S-A-M.

S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta
POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:
• posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;
• posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
• złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
• złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r.
JAK UZYSKAĆ POMOC?
Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/.S-A-M! Dostępne mieszkanie
POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
• złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
• przedłożą dokumenty o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
• w momencie składanie wniosku nie ukończyły 65 roku życia.
DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Wnioski w programie „Dostępne mieszkanie” składać można w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r.
JAK UZYSKAĆ POMOC?
Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/.