Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96
tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

>pcpr@powiatzambrowski.com

Ogłoszenie

26 lutego 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny Samorząd” informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą zarządu PFRON w sprawie realizacji programu w ramach Modułu II,  przedstawia harmonogram działań decyzyjnych.

30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

Wnioski w ramach Moduły I przyjmowane w trybie ciągłym.

 Osoby chcące skorzystać z programu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133 tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00.

 Więcej informacji na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html

Ogłoszenie wyników naboru

25 lutego 2014

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje o wynikach naboru specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło – 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

W wyniku naboru wpłynęły 2 oferty.

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru zostały wybrane osoby:

  • Pani Maria Falko, zam. w Łomży,
  • Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.

Uzasadnienie:

  • Oferty w/w Pań spełniały wszystkie wymagania Zamawiającego. Obie oferty uzyskały maksymalną ilość punktów, tj. po 100.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Program wyrównywania różnic między regionami II

7 lutego 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do uczestnictwa
w programie pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami II”
w roku 2014.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,
w ramach:

1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

2)  obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3)  obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

4)  obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,

5)  obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),

7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego
w ramach programu nie może przekroczyć:

1)      w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

2)      w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

3)      w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,

4)      w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,

5)      w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Beneficjentami programu mogą być dla:

1) obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,

2) obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

3)   obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,

5)  obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

6)   obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,

7)   obszaru G – powiaty.

Warunki brzegowe i wskaźniki kosztów obowiązujące w programie w 2014 roku

W 2014 roku program realizowany jest we wszystkich obszarach. W programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

1)      obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte
i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł
za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną
w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym
w ramach projektu,

2)      obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,

3)      obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4)      obszaru D

a)      do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)      do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)      do 250.000,00 zł dla autobusów,

5)      obszaru E – do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

6)      obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone
w wyniku realizacji projektu.

Tryb składania wniosków i wystąpień

  1. Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) jest to samorząd województwa. Natomiast w  obszarach wsparcia (obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszar D likwidacja barier transportowych, obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) jest to samorząd powiatowy.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, zgłoszonych przez projektodawców z terenu działania samorządu.
  3. W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

Terminy składania wniosków

Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  ul. Fabryczna 3 do 15 kwietnia 2014 r., a Powiat do 30 kwietnia 2014 r.
do Oddziału PFRON, natomiast wnioski do obszaru E można składać do 30 października 2014 r.,  a Powiat do 14 listopada 2014 r. do Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby
uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników można odnaleźć na internetowej stronie PFRON www.pfron.org.pl. w zakładce „Programy i zadania PFRON – programy realizowane obecnie”.” Po otwarciu strony należy odnaleźć „Program wyrównywania różnic między regionami II”. Druki wniosków można też uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 135,
tel. 86 271 06 69.