Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Upływa termin składania wniosków w programie „Aktywny samorząd” Moduł I

30 sierpnia 2015

Upływa termin przyjmowania w 2015 roku wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa w dniu 31 sierpnia 2015 r.
Ww. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON mogą dotyczyć:
• kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
• szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym (Obszar C2),
• protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
• utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.