Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

9 marca 2016

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zambrowskiego, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Chętne osoby, które chciałyby pomóc osamotnionym dzieciom
i są  w stanie zapewnić im bezpieczny dom, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro,
pokój 133, 135 tel. 85 271 06 69 lub 271 06 96 w godz. 7.00-15.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zapewnia szkolenia, pomoc specjalistów, obsługę prawną oraz szerokie wsparcie.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

Program wyrównywania różnic między regionami

7 marca 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Wyrównywanie różnic między regionami” informuje, że:

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego do 25 kwietnia 2016 roku.
Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego do 30 listopada 2016 roku.
Przypominamy, że:
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Dofinansowanie projektów w obszarze B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Zgodnie z zapisami dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r. maksymalna kwota dofinansowania dla projektu składanego w obszarze B programu wynosi 150 000,00 zł jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.
W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju wskaźnik dofinansowania zwiększany jest do 50% ww. kosztów.
Zwiększenie wskaźnika nie dotyczy projektów polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:
  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.:
  1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
   1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
   3. 250.000,00 zł dla autobusów;
  4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
  6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Więcej informacji o programie można uzyska na stronie www.pfron.org.pl lub w PCPR w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 p. I w pokoju 135. Telefon: 271 06 69