Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Oferta

27 września 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ogłasza nabór
na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w terminie październik – grudzień 2016 .  

Oferta na przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej na podstawie programu „Razem” – program szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz trenerów i organizatorów rodzicielskiej opieki zastępczej, autorstwa Marka Hojczyka i Beaty Kowalczyk, zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Nr DSR-I-5121-27-1-TU/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

„Moduł A”

szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka
i na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej  typu rodzinnego
w wymiarze 60 godz.  w tym 10 godz. praktyk w placówce opiekuńczo – wychowawczej .

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać w PCPR w Zambrowie pokój 136 lub pod numerem telefonu 86 271 06 69 –  Kierownik Jadwiga Krajewska .

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

8 września 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ogłasza nabór:

 na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną (1/2 etatu) i Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1/2 etatu)

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie;
  b) –Koordynator – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

– Specjalista pracy z rodziną – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie oraz 3 letni staż pracy na zbliżonym stanowisku;
c) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
g) znajomość przepisów z zakresu:
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawy o pomocy społecznej,
– ustawy o samorządzie powiatowym,
– ustawy o ochronie danych osobowych,
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

 1. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność pracy w zespole,
  b) odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, obowiązkowość, staranność,
  c) dyspozycyjność,
  d) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,
  e) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
  f) umiejętność interpretowania przepisów,
  g) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
  3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
  4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej;
  5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
  7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
  8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;
  9) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
  10) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
  11) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art. 53 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  12) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art. 61 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  13) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art. 67 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  14) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art. 67 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  15) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;
  16) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
  17) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.
  4. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV);
  2) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły);
  3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  4) dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zgodnie z pkt 1 b;
  5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
  6) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
  7) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
  8) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.);
  5. Miejsce wykonywanej pracy:
  Teren Powiatu Zambrowskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
  6. Inne informacje:
  • Zatrudnienie  na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną ( w ramach stosunku pracy, 1/2 etatu)
 • Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach stosunku pracy, w wymiarze 20 godzin tygodniowo (1/2 etatu) w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
  Praca na stanowisku Specjalisty pracy z rodziną i Koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.
  • Specjalista pracy z rodziną i  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy,
  nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez powiat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2016 roku do godz. 1200 w siedzibie PCPR lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 18–300 Zambrów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną i  Koordynatora  rodzinnej pieczy zastępczej”. Oferty, które wpłyną do PCPR po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Powiatu Zambrowskiego oraz na tablicy informacyjnej w PCPR w Zambrowie. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Powiatu Zambrowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Zambrowie. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zambrów, dn. 08.09. 2016 r.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska