Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

22 października 2019

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został ( a ) wybrany( a ) Pan ( i )  Martyna Mianowska zamieszkały ( a )   w Chmiele Pogorzele

UZASADNIENIE  DOKONANEGO   WYBORU:

Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej – uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pani Martyna Mianowska. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, znajomość obsługi programów komputerowych oraz spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

21.10.2019 r.

                                                                                                                   

PFRON informuje – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

15 października 2019

Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku informuje, iż w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” został uruchomiony nowy obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie z PFRON może wynieść nawet do 165.000 zł.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2019 roku. Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie w tym obowiązująca treść programu, procedury oraz zasady nowego obszaru A znajdują się na stronie internetowej Funduszu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii