Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Dostępny Samorząd – granty

25 lutego 2022

 

Podstawowe informacje

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Okres realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2023 r.

Wartość projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 84 699 994,87 zł i obejmuje dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 71 385 155,67 zł oraz ze środków budżetu Państwa w kwocie 13 314 839,20 zł.

Główne zadania w projekcie

W projekcie przewiduje się przyznanie 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000 zł oraz 100 grantów, przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 000 zł. W ramach konkursu finansowane będzie 100% wartości projektu, jeżeli wartość wnioskowanego grantu nie przekracza kwoty 100 000 zł.  W przypadku grantów w wysokości przekraczającej 100 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do sfinansowania z innych środków części zaplanowanych wydatków w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty grantu.

Uprawnione do uzyskania grantu będą JST, które nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Katalog kosztów, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował wydatki przeznaczone na:

  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
  • zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),
  • obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  • zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku,
  • koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. Wnioski w ramach naboru są przyjmowane od dnia 21 lutego 2022 roku od godziny 08:00 do dnia 22 kwietnia 2022 roku do godziny 16:00.

PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków w ramach naboru, zgodnie z postanowieniami ust. 3.3 lub 3.4 Regulaminu naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod linkiem projektyue.pfron.org.pl

W Oddziale Podlaskim PFRON na temat Projektu informacji udziela Agnieszka Derewońko, email: agnieszka.derewonko@pfron.org.pl  tel. 85 733 87 10