Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Informacja o ogłoszonym przez Wojewodę Podlaskiego otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2024 r. w województwie podlaskim.

19 marca 2024

Informujemy, że na podstawie art. 22 pkt 14 i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wojewoda Podlaski ogłosił w dniu 12 marca 2024 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań w obszarze pomocy społecznej.

Link do ogłoszenia: https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-w-obszarze-pomocy-spolecznej-w-2024-r-w-wojewodztwie-podlaskim.html