Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

8 sierpnia 2018

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 , kod pocztowy 18-300 Zambrów,
adres e-mail: pcpr@powiatzambrowski.com tel. 86 271 06 69.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO  w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania a po jego zakończeniu przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych za wyjątkiem wypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać  udostępnione innym podmiotom celem realizacji powierzonych zadań.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMBROWIE

Paweł Pogorzelski

e-mail: iodo@powiatzambrowski.com