Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

2 grudnia 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Program jest skierowany do niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, którzy opuścili ten kraj w związku z prowadzonymi na jego terenie działaniami wojennymi.

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

  • opuściły Ukrainę po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na jej terenie;
  • mają nadany numeru PESEL (tj. zalegalizowany pobyt na terytorium Polski);
  • legitymują się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność wydanym przez organy ukraińskie;
  • posiadają zlecenie lekarskie z potwierdzeniem uprawnienia do refundacji zakupu wyrobu medycznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

NA JAKĄ WYSOKOŚĆ WSPARCIA MOŻESZ LICZYĆ?

Wsparcie w ramach programu ograniczone jest do wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych wskazanego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 ze zm.). Rozporządzenie wraz z załącznikiem dostępne jest pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000926

JAK SZYBKO I W JAKI SPOSÓB PRZEKAŻEMY WSPARCIE?

Zgodnie z zasadami określonymi przez PFRON, wnioski będziemy rozpatrywali na bieżąco – w ramach faktycznie posiadanych środków finansowych na realizację programu. Decyzję w sprawie Twojego wniosku przekażemy niezwłocznie po jej podjęciu. Środki finansowe przekażemy przelewem na rachunek bankowy, w uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy formę przekazu pocztowego. Jeśli już rozliczyłeś koszt zakupu przedmiotu lub jego naprawy ze sprzedawcą – wskaż we wniosku swój rachunek osobisty lub rachunek osoby do której masz zaufanie. Jeśli jeszcze nie zapłaciłeś całej kwoty za zakup przedmiotu lub usługi (naprawy), środki przekażemy na rachunek bankowy sprzedawcy, wskazany na fakturze VAT lub rachunku potwierdzającym dokonanie zakupu. Wypłaty środków dokonamy w ciągu dziesięciu dni od podjęcia decyzji o ich przyznaniu. Nie mamy możliwości wypłaty środków finansowych w formie gotówkowej w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/