Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

„Rodzina 500 +”

1 kwietnia 2016

„RODZINA 500 +”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie działając jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie Zambrowskim informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi  w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.   o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Zgodnie z ustawą rodzinom zastępczym (spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym) przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, nie dłużej jednak niż do czasu rozwiązania rodziny zastępczej. Dodatek przyznawany jest bez względu na dochód rodziny zastępczej i dochód dziecka.

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu, począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. W przypadku przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej lub opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej dodatek wychowawczy wypłacany będzie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

Nie ma konieczności zakładania odrębnego rachunku bankowego. Rodzina zastępcza może wskazać również rachunek bankowy, na który wpływają bieżące świadczenia z PCPR.

W przypadku dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych nie obowiązuje wzór wniosku stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze.