Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy

23 stycznia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzanie zajęć ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło – 2 osoby).

 1. Nazwa i adres jednostki: 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,
  tel. 86 271 06 69, fax. 86 271 06 69
  e-mail: pcprzambrow@wp.pl
 2. Do naboru może przystąpić osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
  3. posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, nauk o rodzinie, politologii i nauk społecznych w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionymi studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, wskazane ukończenie innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc,
  4. posiada co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoże w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego z terenu powiatu zambrowskiego.
 3. Oferta powinna zawierać :
  1. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń – potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Zambrowie lub u notariusza,
  2. kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem j.w.
  3. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.
  4. potwierdzone  j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  5. proponowaną stawkę za godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć.
 4. Zakres zadań do realizacji : 
  Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia  należeć będzie:

  1. przeprowadzenie co najmniej 60 godzin pracy grupowej i 8 godzin pracy indywidualnej ze sprawcami przemocy domowej od  marca 2014 r. do sierpnia 2014 r.;
  2. spotkania grupowe odbywające się 1 raz w tygodniu;
  3. wstępne rozpoznanie diagnostyczne:
   1. przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej,
   2. analiza ankiety ewaluacyjnej,
   3. opracowanie materiałów w zakresie statystyki – sprawozdawczość,
   4. sprawozdanie z wykonanych zajęć.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena (brutto) – 50 pkt.
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
 • rok do 5 lat pracy w zawodzie – 10 pkt.
 • od 6 do 15 lat pracy w zawodzie – 20 pkt.
 • od 16 lat i więcej lat pracy w zawodzie- 40 pkt.
 • uprawnienia pedagogiczne – 10 pkt.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014 r.

Inne informacje. 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  PCPR  w  Zambrowie  w ciągu 1 tygodnia po otwarciu ofert.  Z wybranymi 2 osobami zostaną zawarte umowy o dzieło.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska