Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

23 marca 2015

Zambrów, 23.03.2015 r.

PCPR.0715.25.2015

Zasady dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON obowiązujące od 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, z powodu zbyt małych środków finansowych PFRON przekazanych powiatom wg. algorytmu informuje, iż na spotkaniu w dniu 26.02.2015 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Zambrowskiego, wypracowali dodatkowe kryteria przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.
Ustalono, iż w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. dochód do 250 % kryterium dochodowego wynikającego
z ustawy o pomocy społecznej tj: 1 140 zł na osobę w rodzinie
i 1 355 zł. na osobę samotnie gospodarującą,
3. częstotliwość wyjazdów na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem z PCPR.

Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12.03.2015 r. oraz Starostę Powiatu Zambrowskiego w dniu 20.03.2015 r.