Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69
tel kom.:
+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96
tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

>pcpr@powiatzambrowski.com

Ogłoszenie

29 stycznia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny Samorząd” informuje, że rusza nowa edycja programu „Aktywny samorząd” 2014.

Osoby chcące skorzystać z programu zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3. Pokój 135, 133
tel. 86 271 06 69 w godz. 7.00-15.00

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl/ w zakładce – Aktywny samorząd.

Wnioski można składać w trybie ciągłym w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu „Aktywny samorząd” 2014 r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej.

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Adresat programu:  osoba niepełnosprawna z dysfunkcją ruchu stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lun umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania- 5 000 zł. Udział własny – 15 %

Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Adresat programu: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 100 zł w tym: dla kosztów kursu i egzaminów –  1 500 zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy – 600 zł. Udział własny: 25 %

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Adresaci programu- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania – dla osoby niewidomej – 30 000 zł (w tym na urządzenia brajlowskie 20 000 zł), dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10 000 zł,  dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych oraz pozostali adresaci programu – 5 000 zł.

Udział własny- 10%

Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalna kwota dofinansowania- dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł – dla pozostałych adresatów programu – 2 000 zł

Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się.

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Adresaci programu- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie
się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania – 7 000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20 000 zł w indywidualnych przypadkach wyłącznie
w przypadku gdy:

 • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb  zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
 • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu.

Wkład własny – 10%

Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Maksymalna kwota dofinansowania- 2 000 zł. Wkład własny- nie jest wymagalny.

Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Adresaci programu- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania- przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9 000 zł
 • przedramienia – 20 000 zł
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26 000 zł
 • na poziomie podudzia – 14 000 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł

Wkład własny – 10 %

Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, ( co najmniej na III poziomie jakości).

Adresaci programu– osoba niepełnosprawna w wieku aktywności, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

maksymalna kwota dofinansowania- przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 2 700 zł
 • przedramienia – 6 000 zł
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 7 800 zł
 • na poziomie podudzia – 4 200 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6 000 zł
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym  7 500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Wkład własny- 10 %

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osoba zależną.

Adresaci programu– osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie bądź rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota dofinansowania- 200 zł miesięcznie,  jednak nie więcej niż 2 400 zł w ciągu roku

Wkład własny- 15 %

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresaci programu– osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ucząca się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przeprowadzająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania – Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – ni mniej   niż 1 000,00 zł

 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) niezależnie od daty poniesionych kosztów.

Wkład własny– nie jest wymagalny.

Oświadczenie o dochodach – Od roku 2014 obowiązuje nowe oświadczenie o dochodach tj. o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ogłoszenie

24 stycznia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3,  informuje, że w dniu 30.01.2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w pokoju 136 (I piętro), odbędzie się spotkanie organizacyjne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym osoby zainteresowane taką formą pomocy dziecku, prosimy o przybycie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w/w terminie.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska  

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy

23 stycznia 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzanie zajęć ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło – 2 osoby).

 1. Nazwa i adres jednostki: 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,
  tel. 86 271 06 69, fax. 86 271 06 69
  e-mail: pcprzambrow@wp.pl
 2. Do naboru może przystąpić osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
  3. posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, nauk o rodzinie, politologii i nauk społecznych w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionymi studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, wskazane ukończenie innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc,
  4. posiada co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoże w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego z terenu powiatu zambrowskiego.
 3. Oferta powinna zawierać :
  1. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń – potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Zambrowie lub u notariusza,
  2. kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem j.w.
  3. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.
  4. potwierdzone  j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  5. proponowaną stawkę za godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć.
 4. Zakres zadań do realizacji : 
  Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia  należeć będzie:

  1. przeprowadzenie co najmniej 60 godzin pracy grupowej i 8 godzin pracy indywidualnej ze sprawcami przemocy domowej od  marca 2014 r. do sierpnia 2014 r.;
  2. spotkania grupowe odbywające się 1 raz w tygodniu;
  3. wstępne rozpoznanie diagnostyczne:
   1. przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej,
   2. analiza ankiety ewaluacyjnej,
   3. opracowanie materiałów w zakresie statystyki – sprawozdawczość,
   4. sprawozdanie z wykonanych zajęć.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena (brutto) – 50 pkt.
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
 • rok do 5 lat pracy w zawodzie – 10 pkt.
 • od 6 do 15 lat pracy w zawodzie – 20 pkt.
 • od 16 lat i więcej lat pracy w zawodzie- 40 pkt.
 • uprawnienia pedagogiczne – 10 pkt.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014 r.

Inne informacje. 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  PCPR  w  Zambrowie  w ciągu 1 tygodnia po otwarciu ofert.  Z wybranymi 2 osobami zostaną zawarte umowy o dzieło.

Kierownik  PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska