Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

30 maja 2016

 

 

Zambrów, 30.05.2016 r.

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest uroczyście obchodzony zgodnie
z uchwałą Sejmu z 24 maja 2006 roku, kiedy to ustanowiono 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Obchodzenie tego święta ma na celu uhonorowanie trudu rodziców zastępczych i ich poświęcenia dla dzieci będących w potrzebie. Niestety dzieci potrzebujących opieki i wsparcia stale przybywa, a kandydatów na rodziny zastępcze nieustannie brakuje.

W związku z tym składamy szczególne podziękowania  rodzinom, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach dzieci potrzebujące pomocy, miłości
i troski, by dać im poczucie bezpieczeństwa i szansę na szczęśliwe  dzieciństwo.

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

wraz z pracownikami.

POSZUKIWANIE KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAMBROWIE

2 maja 2016

OGŁOSZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie

 

             Na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Starosta Powiatu Zambrowskiego w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą składać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Zambrowskiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Powiatu Zambrowskiego powoła jednego członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która będzie organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja nowo powołanego członka trwa do 30 czerwca 2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwę i adres zgłaszającego,
  2. imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,
  3. pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego kandydata.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31.05.2016 r.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów