Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

8 marca 2017

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, zaprasza rodziny zastępcze oraz wszystkie rodziny chętne z terenu powiatu zambrowskiego w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) w godz. 09.00 – 14:00 pokój nr 18
(w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3)

na szkolenie z zakresu: emocje dziecka oraz skutki prawne przekraczania granic w ich wyrażaniu.

 

Prowadzący:

Marta Grabowska – specjalista pracy z rodziną

Wioletta Ewa Dąbrowska – pracownik socjalny

Ewa Krajewska – Gregorek – radca prawny

 

 

Kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zambrowskiego, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Chętne osoby, które chciałyby pomóc osamotnionym dzieciom i są w stanie zapewnić im bezpieczny dom, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro, pokój 133, 135

tel. 85 271 06 69 lub 271 06 96 w godz. 7.00-15.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zapewnia szkolenia, pomoc specjalistów, obsługę prawną oraz szerokie wsparcie.

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

PLAN WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PFRON W 2017 ROKU PRZYPADAJĄCYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ POWIAT

7 marca 2017

PROJEKT!

Załącznik

do Uchwały Nr ……/.…../17

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia …………. 2017 r.

PLAN WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PFRON W 2017 ROKU PRZYPADAJĄCYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ POWIAT

 

  1. Środki w kwocie 15 000,00 zł na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej, w tym:
Lp Środki finansowe na zadania z zakresu

rehabilitacji zawodowej

Kwota
1

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 15 000,00 zł
2 Zwrot kosztów wyposażenia pracy dla osoby niepełnosprawnej 0
 

 

RAZEM 15 000,00 zł
  1. Środki w kwocie 310 123,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:
Lp.

 

Środki finansowe na zadania z zakresu

rehabilitacji społecznej

Kwota
 

1

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów             w turnusach rehabilitacyjnych w tym:

1)    osoby niepełnosprawne do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne             w wieku 16-24 lata uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

2) dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

 

60 000,00 zł

2 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 190 000,00 zł
3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób 6 000,00 zł
4 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku                           z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 49 000,00 zł
5 Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych                   w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 4 403,00 zł
6

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 720,00 zł
   RAZEM 310 123,00 zł

 

  1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35 ust. 1 pkt 8 – 639 840,00 zł:
  2. Środki finansowe dla powiatu ogółem – 964 963,00 zł.