Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zaproszenie do składania Ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego w 2018 roku

31 sierpnia 2018

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie– 2 osoby).

Nazwa i adres jednostki zamawiającej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,

tel. 86 271 06 69, fax. 86  271 06 69

e-mail: pcprzambrow@wp.pl

Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowany w 2018 r. w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259);
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445);
 • Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego
 • Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  w powiecie zambrowskim na lata 2017 – 2020

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. ma udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. posiada  długoletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy domowej oraz pomoże
  w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego z terenu powiatu zambrowskiego.

Oferta powinna zawierać :

 1. podanie;
 2. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń – potwierdzone za zgodność z oryginałem; może być potwierdzone przez PCPR w Zambrowie);
 3. kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 4. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;
 6. ofertę cenową zawierającą koszt za 1 h prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych wraz
  ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

W ramach realizacji Programu przewiduje się:

 1. sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy  i okoliczności zachowań przemocowych; aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej);
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu (dokument sporządzany po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie);
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/ przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty
  z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych)
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych minimum 40 godzin dydaktycznych i 8 godzin zegarowych indywidualnych cyklu zajęć z przerwami nie dłuższymi niż 14 dni (dopuszcza się wyjątek do tej zasady w sytuacji wystąpienia dni świątecznych/wolnych od pracy) z grupą rozpoczynającą zajęcia liczącą 5 -15 zakwalifikowanych do uczestnictwa osób;
 5. uwzględnienie w treści programu zajęć korekcyjno – edukacyjnych następujących elementów:

– EDUKACJA NA TEMAT KULTUROWO

– OBYCZAJOWYCH  ZJAWISK WSPIERAJĄCYCH
I PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIE PRZEMOCY ORAZ KONFRONTOWANIE ZE STEREOTYPAMI PROMUJĄCYMI PRZEMOCY

– PROBLEMY WŁADZY I KONTROLI W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH

– PLANOWANIE I ROZWIJANIE SAMOKONTROLI

– ALKOHOL I PATOLOGIA ŻYCIA RODZINNEGO

– PRZEMOC SEKSUALNA

– WPŁYW PRZEMOCY DOMOWEJ NA ZACHOWANIE DZIECKA

– TOLERANCJA I SZACUNEK WOBEC OSÓB STARSZYCH I  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
“”POROZUMIEWANIE SIĘ BEZ PRZEMOCY”

 1. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;
 2. ewaluacja zgodna wytycznymi do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy
w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r., do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji oddziaływań będzie ustalone z wykonawcą.

 Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie (www.pcprzambrow@wp.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w ciągu siedmiu dni od rozpatrzenia odpowiedniej kandydatury.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

Zambrów, dnia  31.08.2018 r.

Jadwiga Krajewska

Kierownik PCPR w Zambrowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

8 sierpnia 2018

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 , kod pocztowy 18-300 Zambrów,
adres e-mail: pcpr@powiatzambrowski.com tel. 86 271 06 69.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO  w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania a po jego zakończeniu przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych za wyjątkiem wypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać  udostępnione innym podmiotom celem realizacji powierzonych zadań.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMBROWIE

Paweł Pogorzelski

e-mail: iodo@powiatzambrowski.com

Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

W związku z powyższym zapraszamy rodziny zastępcze oraz opiekunów dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego do składania wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” w PCPR w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 140.