Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zmiana terminu

29 kwietnia 2015

Uwaga studenci, wydłużono termin składania wniosków
w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II
Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia
2) w przypadku Modułu II – do dnia 10 października
danego roku realizacji programu.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015 r.

27 kwietnia 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż planuje rozpocząć realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na przełomie II-III kwartału 2015 r.
W związku z powyższym ogłasza się nabór osób chętnych do uczestnictwa w/w programie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie – mgr Wioletta Ewa Dąbrowska,
ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 135, tel. 86 271 06 69 w godz. od 7:00 do 15:00.

Uchwała nr 4/2015

23 kwietnia 2015

uchwala_4-2015

Uwaga maturzyści

8 kwietnia 2015

Uwaga maturzyści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, realizator programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) informuje, że osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą skorzystać z dofinansowania do studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, szkół policealnych w roku akademickim/ szkolnym 2015/2016.
Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe
lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:
• posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium
lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków mija dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Wnioski można pobrać oraz otrzymać więcej informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, I piętro p.133
w godz. 7.00- 15.00 lub na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Aktywny samorząd.

Ogłoszenie

1 kwietnia 2015

Zambrów, 01.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zambrowskiego, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
• mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
• wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
• nie cierpią na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
• uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Osoby spełniające te wymagania, zapraszamy na rozmowę
do PCPR w Zambrowie ul. Fabryczna 3, I piętro p. 133,135,136 celem udzielenia dalszych informacji, sprecyzowania wymagań i procedur szkoleniowo – kwalifikacyjnych.

Dorota Śleszyńska –
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej p.133
Tel. 86 271 06 96

Newer Posts »