Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Wyszukaj

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

PCPR:
tel. 86 271-15-09

Sekretariat:


tel: 86 888-93-99

Głowna księgowa:

tel:86 888-93-96

fax: 86 888-94-00

Dział ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

tel: 86 271-06-69

tel kom.:

+48 459 589 951

Stanowiska pracy ds. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

PFRON

tel: 86 271-06-96

tel: 86-888-93-97

Godziny pracy:
7:00-15:00

pcpr@powiatzambrowski.com

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie z dn. 25.03.2020

25 marca 2020

w sprawie stosowania procedur w tym dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.
poz. 433), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jednak biorąc pod uwagę fakt ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego wizyty pracowników w terenie powinny być ograniczone do minimum,
a wszelkie sprawy należy w miarę możliwości załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poleca się wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kierownik PCPR w Zambrowie

Jadwiga Krajewska

Informacja dla studentów

17 marca 2020

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Nawiązując do  sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że  realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.  

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. Przypominamy – dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia może być wypłacony wtedy, gdy Wnioskodawca wypełni zobowiązania umowne w tym zakresie. Konieczne jest przedłożenie przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem. Uznanie zaliczenia semestru odbywa się na podstawie udokumentowanej informacji o frekwencji (uczestnictwie w zajęciach) lub potwierdzającej, że uczeń/student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem np. poprzez wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informację o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp. Źródłem informacji o zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku znajduje się w części dot. „Informacje dla studentów”.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

INFORMACJA

16 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Centrum będzie nieczynne dla interesantów. Jednocześnie podkreślamy, że nie przerywamy pracy.

Kontakt z PCPR jest możliwy telefonicznie i elektronicznie. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez pocztę mailową, tradycyjną oraz ePUAP. Przypominamy, iż osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie doturnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczycha także w ramach Programu,,Aktywny samorząd”, drogą elektronicznąw Systemie SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji-uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.      Wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem Systemu SOW będą procedowane w dotychczasowej formie (papierowej).                        Jednocześnie informujemy, o możliwości pobrania druków wniosków ze strony PCPR:

pcpr@powiatzambrowski.com

Zachęcamy do wysyłania wniosków pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami PCPR, interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej

86 271 06 69,  86 271 06 96

fax: 86 271 06 69

Informacja w sprawie interwenta kryzysowego w roku 2020

3 marca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informuje, iż w 2020 r.
na zaproszenie do składania przez  psychologów oferty cenowej na usługi współpracy
z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej,
oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach posttraumatycznych
we skazanych  środowiskach  na  terenie powiatu zambrowskiego nie wpłynęła żadna oferta.

Ponadto informujemy, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych, mieszczący się w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój 142,
I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie), w którym porad udziela psycholog w 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00, po uprzednim zapisaniu telefonicznym 86 271 06 69.

W związku z powyższym prosimy zgłaszanie się osób potrzebujących i osób będących w kryzysie do w/w punktu.